Projekt, Om, språkrådet, Regleringsbrev, Årsredovisning, Verksamhet, Instruktion - Institutet för språk och folkminnen Hoppa direkt till textinnehållet Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Översikt Sökningssida FAQ Hjälp Kontakt
 
 

Om Språkrådet

Om Språkrådet
Instruktionen: vad vi gör|
   

Om Språkrådet

Språkrådet är avdelningen för språkvård inom Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. Språkrådet arbetar med svenska, finska, romska och svenskt teckenspråk men har också till uppgift att följa andra språk i Sverige.

Språkrådet ger råd och hjälp

Språkrådets viktigaste uppgift är att vara ett stöd för dem som ska använda eller har frågor om svenska, finska, romska och svenskt teckenspråk. Rådgivningen är kostnadsfri (läs mer under kontakt).

I databasen Frågelådan finns svar på vanliga svenska språkriktighetsfrågor, och i databasen Vastauspankki finns svar på vanliga finska språkfrågor. Mot ersättning kan vi delta med föredrag på studiedagar eller konferenser. Läs mer i vår föredragsbank.

Språkrådet ger ut böcker och tidskrifter

Som ett led i arbetet att lämna råd och stöd ger Språkrådet ut skrifter, bland annat ordböcker, ordlistor, regelsamlingar, handböcker och andra böcker om språk.

Språkrådet ger också ut två tidskrifter:

Klarspråk – bulletin från Språkrådet är ett fyrsidigt blad som kommer ut fyra gånger om året och informerar om nyheter inom klarspråksarbetet.

Kieliviesti är en tidskrift som kommer ut med fyra 28-sidiga nummer om året. Den är på finska och innehåller nyheter och artiklar om finska språket i Sverige. Den innehåller också en avdelning om meänkieli.

Språkrådet följer språkutvecklingen och läget för språken

För att kunna ge aktuella råd och rekommendationer är det nödvändigt för Språkrådet att noga följa språkutvecklingen för svenska, finska, romska och det svenska teckenspråket. Vi dokumenterar och registrerar nyord och andra språkliga nyheter. Vi deltar i forskningsprojekt om språken i Sverige i dag.

Språkrådet ska även följa läget för alla de andra språk som är modersmål i Sverige. Rådet ska bevaka att alla som bor i Sverige får sina språkliga rättigheter tillgodosedda enligt målen för den svenska språkpolitiken och den lagstiftning som finns om språk.

Språkrådet arbetar med myndighetsspråk

Språkrådet samordnar arbetet för ett enkelt och begripligt myndighetsspråk, så kallat klarspråksarbete. Vi svarar på frågor, utarbetar hjälpmedel och anordnar seminarier. Vi ger också ut Klarspråk – bulletin från Språkrådet, som kommer ut fyra gånger om året.

Språkrådet samarbetar i Sverige

Även andra institutioner ägnar sig åt språkvård i Sverige: Svenska Akademien, Terminologicentrum TNC, Svenska datatermgruppen, Mediespråksgruppen, Ortnamnsrådet och flera andra. Språkrådet har ett nära samarbete med alla. Ett forum för samarbetet i Sverige är nätverket Språkvårdsgruppen, där Språkrådet ingår.

Språkrådet samarbetar i Norden och internationellt

Språkrådet har ett nära samarbete med sina motsvarigheter i de nordiska länderna: Dansk Sprognævn, Institutet för de inhemska språken i Finland, Føroyska málnevndin, Málstöð på Island, Oqaasiliortut (Grønlands Sprognævn) Sámi giellalávdegoddi (Samisk språknemnd) och Språkrådet i Norge. Tillsammans ger dessa organisationer ut årsskriften ”Språk i Norden”. Samarbetet leds av Nordisk Sprogkoordination, som också är sekretariat för Nordens språkråd, en expertgrupp hos Nordiska ministerrådet.

Språkrådet deltar också i den europeiska samarbetsorganisationen Europeiska samarbetsorganisationen för nationella språkinstitutioner (European Federation of National Institutes of Languages), Efnil.

Språkrådet samarbetar med de internationella klarspråksorganisationerna Clarity och Plain Language Association.

Språkrådet arbetar med språkteknologi

Språkteknologi är en vetenskapsgren som sysslar med språk och teknik, till exempel maskinöversättning, språkkontroll, konstgjort tal och informationssökning. Språkrådet arbetar med att främja språkteknologin i Sverige och följa utvecklingen på området. Vi ansvarar också för webbplatsen Språkteknologi.se.

Språkrådet har ett tjugotal medarbetare

Cirka tjugo personer arbetar på Språkrådet. Tio arbetar främst med svenska och fyra med finska. Språkrådet har även anställda specialister på romska och svenskt teckenspråk. Vidare finns en avdelning för lexikon för minoritetsspråk, Lexin. En person arbetar med utredningsuppdrag. Chef för Språkrådet är sedan 1 mars 2013 Ann Cederberg.

Språkrådets historia

Språkrådet inrättades 2006 som ett resultat av en sammanslagning av Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och Klarspråksgruppen i Regeringskansliet. Dessutom flyttades arbetet med lexikon för minoritetsspråk (Lexin) hit, och verksamhet för romska och det svenska teckenspråket infördes. Den nya organisationen bildade en ny avdelning med namnet Språkrådet i den omorganiserade myndigheten Institutet för språk och folkminnen.

Vill du komma i kontakt med oss?

teckensymbolSe denna text som teckenspråksfilm.

Uppdaterad 30 maj 2013

Ansvarig för sidan: Språkrådet