Skrifter - Institutet för språk och folkminnen Hoppa direkt till textinnehållet Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Översikt Sökningssida FAQ Hjälp Kontakt
 
     

Nyutkommet

Se språket – barns tillgång till svenskt teckenspråk, 2014

Förutsättningarna för att lära sig, använda och utveckla det svenska teckenspråket skiljer sig åt mellan  döva, hörselskadade och hörande barn. Teckenspråkiga förskolor har en viktig roll för barnen, men färre barn går i dessa förskolor. Den språkliga kvaliteten riskerar att urholkas när fokus läggs på barnens talförmåga och kunskaper i svenskt teckenspråk inte värderas tillräckligt högt. Tommy Lyxell, språkvårdare på Språkrådet, föreslår flera åtgärder för att komma tillrätta med denna brist.

 

Rapporter från Språkrådet 3. ISBN 978-91-86959-14-2. Pris 130 kr (kan även laddas ner som pdf-version).
Från ett språk till ett annat – om översättning och tolkning, 2013


”Från ett språk till ett annat” är en lägesrapport där ett trettiotal tolkar, översättare, forskare, utbildare, statliga tjänstemän och representanter för intresseorganisationer beskriver olika aspekter av översättning och tolkning. Ämnen som tas upp är bl.a. utbildning och arbetsmarknad, den svenska översättningskulturen i ett historiskt perspektiv, översättning och tolkning som forskningsområde, teckenspråkstolkning, undertextning, terminologi och EU:s arbete.

Språkrådets skrifter 15. ISBN 978-91-1-305366-0. Norstedts.Myndigheterna har ordet – om kommunikation i skrift, 2012


Vad vet vi om dagens myndighetstexter? Är de svåra eller lätta att läsa och förstå? Vad tycker läsarna? Och hur går skrivarbetet till på myndigheter? Vem skriver, vem ansvarar för innehållet och hur används textmallar? ”Myndigheterna har ordet – om kommunikation i skrift” är en forskningsrapport om dagens myndighetstexter. Språkforskarna Hedda Söderlundh och Marie Sörlin samt Catharina Nyström Höög, professor i svenska vid Högskolan Dalarna, har både utfört undersökningarna och författat boken. Även Linnea Hanell, doktorand i svenska, har medverkat.

Språkrådets skrifter 14. ISBN 978-91-1-304507-8. Norstedts.Vägledningen för flerspråkig information – praktiska riktlinjer för flerspråkiga webbplatser, 2011

 Sverige har språklagar som ställer krav på offentliga organ att nå ut med information till nationella minoriteter och till personer med annat modersmål än svenska. Men det kan vara svårt att veta hur man gör i praktiken. Hur gör man svenskan begriplig för så många som möjligt? Vad ska man översätta, hur mycket, och till vilka språk? Hur anpassar man webbplatsen så att den blir tillgänglig för alla i ett flerspråkigt perspektiv? I ”Vägledningen för flerspråkig information” behandlas praktiska frågor om hur man skapar en flerspråkig webbplats.

Rapporter från Språkrådet 5. ISBN 978-91-7229-085-3. Skriften kan beställas mot portoavgift på expedition@sprakradet.se. Skriften kan även laddas ner i pdf-version (andra upplagan, februari 2012).


Språklagen i praktiken – riktlinjer för tillämpning av språklagen, 2011

 Vilka skyldigheter har myndigheter och kommuner att använda ett enkelt språk? Vad kan kommuner göra för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket? ”Språklagen i praktiken” innehåller en genomgång av språklagens bestämmelser och ger råd och tips om hur lagen ska tolkas och tillämpas.

Skriften kan användas som en handbok i enskilda frågor om språklagen, men också som en introduktion för att få en uppfattning om vad lagen och de enskilda paragraferna handlar om. I en separat del finns intervjuer med tjänstemän i myndigheter, kommuner och landsting som berättar om hur de tillämpar språklagen inom sina områden.

Rapporter från Språkrådet 4. ISBN 978-91-7229-084-6. Skriften kan beställas mot portoavgift på expedition@sprakradet.se. Skriften kan även laddas ner i pdf-version.

Språkrådets svensk-finska socialordlista, 2011


Ordlistan innehåller de centrala termerna och begreppen inom socialförsäkring, äldre- och ungdomsvård, familjerätt, hälso- och sjukvård, missbruksvård och flyktingmottagning.


Ordlistan baserar sig på Svensk-finsk socialordlista, utgiven av Sverigefinska språknämnden 1992. Nya termer och begrepp har införts och gamla har tagits bort. Antalet uppslagsord är ca 3 700.Redaktör: Margaretha Terner: Språkrådets skrifter 13. ISBN: 978-91-7229-086-0.

Språkteknologi för ökad tillgänglighet, 2011

Bild på rapportens framsida med svanar som flyger över en glob

Vad kan språkteknologin bidra med för att göra myndigheterna i de nordiska länderna tillgängliga för alla? I rapporten diskuteras frågan i form av artiklar baserade på de presentationer som hölls vid ett nordiskt seminarium i Linköping hösten 2010.

Med språkteknologiska hjälpmedel som automatisk textuppläsning och översättning finns möjligheter att förbättra tillgängligheten till information och service för alla, inte minst för personer med läs- och skrivsvårigheter, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än majoritetsspråket m.fl. I ett demokratiskt perspektiv är det en angelägen uppgift att se till att sådan teknik utvecklas.

Domeij, R., Breivik, T., Halskov, J., Kirchmeier-Andersen, S., Langgård, P. och Moshagen, S. (red., 2011). Utarbetad av Astin för Nätverket för de nordiska språknämnderna. Linköping university electronic press. ISBN 978-91-7393-094-9. (Finns även i elektroniskt tryck).


Myter och sanningar om läsning – om samspelet mellan språk och bild i olika medier, 2010


De texter vi möter i dag består ofta av många olika element: löptext, rubriker, bilder, bildtexter, listor, citat, diagram, grafer etc. Dessutom läser vi ofta olika texter samtidigt när vi hämtar information, inte minst på nätet. Men vi vet fortfarande mycket lite om hur läsningen går till, och hur läsare navigerar i tryckta och digitala texter. I boken får vi ta del av Jana Holsanovas forskning på detta spännande område.

Norstedts. Språkrådets skrifter 12. ISBN 978-91-1-302841-5.

Se en videointervju om ämnet i boken med forskaren Jana Holsanova.En språkpolitik för internet, 2010


Hur tillgänglig är information och service på myndigheternas webbsidor för nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska? Långt ifrån tillräckligt, konstaterar Rickard Domeij på Språkrådet i en rapport som undersöker språksituationen på internet i Sverige och ger förslag till åtgärder för att förbättra den.

Rapporter från Språkrådet 2. ISBN 978-91-7229-068-6. Pris 130 kr (kan även laddas ner som pdf). 


Språkvård och språkpolitik – Svenska språknämndens forskningskonferens i Saltsjöbaden 2008


Boken innehåller femton föredrag från en internationell språkpolitisk konferens med forskare från Norden, Storbritannien, Tyskland och USA. Är EU:s språkpolitik realistisk? Varför misslyckades den tyska stavningsreformen? Kan språkvården påverka djupare liggande språkattityder? Vilken forskning behövs om myndighetsspråk? Det är exempel på frågor som diskuteras i boken, som är en god introduktion till pågående svensk och internationell forskning om språkvård och språkpolitik.

Lars-Gunnar Andersson, Olle Josephson och Mats Thelander (red., 2008), ”Språkvård och språkpolitik – Svenska språknämndens forskningskonferens i Saltsjöbaden 2008”. Norstedts. Språkrådets skrifter 11. ISBN 978-91-1-302998-6. Pris 150 kr.


Engelska eller svenska? En kartläggning av språksituationen inom högre utbildning och forskning, 2010


Nio av tio svenska avhandlingar skrivs på engelska i dag. Men inom områden där man nästan uteslutande skriver på engelska är man också bäst på att skriva svenska sammanfattningar av forskningsresultaten. Det visar denna rapport från Språkrådet om användningen av engelska och svenska inom universitet och högskolor.

Rapporten har författats av språkvårdaren Linus Salö.

Rapporter från Språkrådet 1. ISBN 978-91-7229-067-9. Pris 130 kr (kan även laddas ner som pdf). 


Service på nätet, 2009


Webb och e-post används alltmer av myndigheterna i kommunikationen med medborgarna. Innebär den nya tekniken effektivare och bättre service? Hur påverkas myndigheternas språk? Vad betyder det för demokratin och rättssäkerheten? Underlättas medborgarnas kontakt med myndigheterna? Hösten 2008 hölls en nordisk klarspråkskonferens om myndigheters webbplatser. Detta är en rapport från denna konferens.

Språkrådets skrifter 10, red. Eva Olovsson. ISBN 978-91-7229-060-0. Pris 150 kr.
Tekniken bakom språket, 2008

Tekniken bakom språket
I dag omges vi av språkteknik av skilda slag: stavningskontroller, maskinöversättning, röststyrda tjänster, digitala ordböcker, kommunikation via chatt, sms och andra moderna medieformer. Den här antologin beskriver den mer eller mindre dolda tekniken bakom språket. Boken har fyra olika teman: 1. Vad it och språkteknologi kan användas till i praktiken. 2. Hur sådan teknik påverkar språk och språkanvändning, t.ex. ungdomars skrivande på nätet. 3. Hur tekniken kan användas för att underlätta forskning om språk och skrivande. 4. Vilken samhällelig och demokratisk betydelse tekniken har i att göra information tillgänglig för alla på webben.

Språkrådets skrifter 9, red. Rickard Domeij. ISBN 978-91-7227-630-7. Norstedts Akademiska Förlag. 316 sidor. Pris 200 kr.

Genom ett erbjudande från Norstedts kan man köpa boken för 130 kr. Ladda ner erbjudandet (pdf).


Svenska skrivregler, 2008


Svenska skrivregler är Språkrådets rekommendationer för hur man skriver och utformar texter: stor och liten bokstav, rubriSvenska skrivreglerker, stycken och avstavning, punktuppställningar, tabeller och diagram m.m.

I denna utgåva har några nya avsnitt lagts till, t.ex. ett om utformning av minnesanteckningar och rapporter och ett om alfabetisk sortering av företagsnamn. Många råd har utökats och preciserats, t.ex. råden om förkortningar, rubriker, citat och anföring, punktuppställningar och brev och hälsningsfraser. Rekommendationerna är rakare och mer normerande än i föregående utgåva, och många texter har skrivits om. Det har också blivit betydligt lättare att hitta i boken: nya numrerade underrubriker har satts in i avsnitten.

Språkrådets skrifter 8. ISBN 978-91-47-08460-9. Liber. 264 sidor. Pris 260 kr. Läs mer på bokens webbavdelning.Handbok i svenska som andraspråk, 2008

Handbok i svenska som andraspråk
Alla som har försökt lära sig ett främmande språk vet hur stora glapp det finns mellan det man kan lära sig på en språkkurs och det man sedan behöver kunna när man ger sig ut i verkligheten. Det här är en handbok för dig som inte har svenska som modersmål, men som ändå kan en hel del svenska. Den ger god hjälp på vägen för alla nya svenskar som ska ta sig fram i samhället, i arbetslivet och i olika utbildningar. Här får man konkreta råd, tips och exempel på hur man ska uttrycka sig i olika situationer.

Boken har skrivits av Claes Garlén, Språkrådet, och Gunlög Sundberg, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. Läs mer om boken och lyssna på kompletterande ljudfiler till dialogexemplen hos Norstedts.

Skrifter utgivna av Språkrådet 7. ISBN 978-91-7227-507-2. Norstedts Akademiska Förlag. 400 sidor. Pris 320 kr.


Sverigefinska språknämndens historik (Neuvojasta neuvostoon), 2008

Sverigefinska språknämndens historik
En bok som sammanfattar Sverigefinska språknämndens mångåriga verksamhet, innan den i likhet med Svenska språknämnden uppgick i språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen. Bokens texter finns på både svenska och finska.

Skrifter utgivna av Språkrådet 6. 100 kr.


Jämställt språk – en handbok i att skriva och tala jämställt, 2008


Jämställt språk
Jämställt språk – en handbok i att skriva och tala jämställt (Språkrådet och Norstedts Akademiska Förlag 2008) ger råd om hur man utvecklar ett jämställt språkbruk. Författare är forskaren Karin Milles, som specialiserat sig på området språk och kön.

Skrifter utgivna av Språkrådet 5. ISBN 978-91-7227-567-6. Pris 140 kr.Vetenskapsengelska – med svensk kvalitet?, 2008


Vetenskapsengelska – med svensk kvalitet? Svensk vetenskap behöver både engelska och svenska. Svenskan måste utvecklas som vetenskapsspråk för att forskning och folkbildning ska hålla hög kvalitet. Svenska forskare måste skriva och tala på engelska för att delta i det internationella vetenskapssamhället. Vad innebär detta krav på parallellspråkighet mellan svenska och engelska i praktiken? Boken diskuterar engelskan på svenska universitet och högskolor i sex olika bidrag.


Skrifter utgivna av Språkrådet 4. ISBN 978-91-89315-81-5, ISSN 1654-0433. Pris 80 kr.
Mer än ett språk. En antologi om flerspråkigheten i norra Sverige, 2007


Mer än ett språk
Två av Sveriges officiella minoritetsspråk finns i norra Sverige: samiska och meänkieli (tornedalsfinska). Under en stor del av 1900-talet utsattes de människor som har dessa språk som sitt modersmål för ett kraftfullt språkförtryck från den svenska staten. Här kan man läsa om vad detta gör med människors språkutveckling, självkänsla och identitet. Ämnet är aktuellt även för alla de nya svenskar som växer upp utan att ha svenska som modersmål.

Skrifter utgivna av Språkrådet 3. ISBN 978-91-7227-519-5. Pris 260 kr.

Nämnd, inte glömd. Historik över Nämnden för svensk språkvård och Svenska språknämnden 1944–2007, 2007

Nämnd, inte glömd

Språkrådets föregångare, Nämnden för svensk språkvård och Svenska språknämnden, får i och med denna bok en intressant och läsvärd historik. Vi får veta hur det började, vad man sysslade med till vardags och möta många av dem som varit med. Kan endast köpas hos Språkrådet.

Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 95. ISBN 978-91-633-0560-3. Pris 100 kr.


En arbetsdag i skriftsamhället, 2006
Om skrivande i arbetet. Dessutom sju fallstudier om skrivande i olika yrken, i sjukvården, på bygget, i butiken. Red. Anna-Malin Karlsson.

Skrifter utgivna av Språkrådet 2. ISBN 91-7227-505-7. Pris 160 kr.Språk och skrift i Europa, pocketutgåva 2006


boken Språk och skrift i Europa
Samtliga officiella språk i Europa och en rad minoritetsspråk presenteras. Boken är både ett verk att fördjupa sig i och ett referensverk om utbredning, släktskapsförhållanden, alfabet, tecken, stavning och tekniska aspekter som tangentbord och typografi. Boken ges ut i samarbete med SNS förlag.

Skrifter utgivna av Språkrådet 1. ISBN 91-85355-83-6. Pris 100 kr.


Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter, 2006

Allt fler svenskar ställs dagligen inför textproblem. Hur ger man sin webbplats en struktur som är lätt att orientera sig i? Hur avgör man om en lärobok är läsbar för tonåringar? Hur får man en sammanhängande vetenskaplig argumentation i sitt examensarbete?

boken Textvård
Textvård ger redskap för att hantera frågor av detta slag. Elva artiklar ur Språkvård av några av landets främsta textforskare samt en nyskriven inledning av Olle Josephson har samlats i denna antologi. Läs innehållsförteckningen.

Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 94. ISBN 91-7227-472-7. Pris 150 kr.Språkriktighetsboken, 2005

Språkriktighetsboken är den första mer omfattande handboken på mer än trettio år om svenskt skriftspråk. Centrala språkriktighetsproblem, som man inte enkelt kan lösa genom att slå upp i en ordlista eller en regelsamling, behandlas utförligt. Varje artikel inleds med en kort formulering av problemet, sedan följer faktabakgrund och resonemang och till sist en avslutande rekommendation. Läsaren får alltså mer än ett enkelt skrivråd: förståelse för hur språk fungerar, hur språknormer uppstår och förändras samt hur man kan argumentera i språkriktighetsfrågor.

Språkriktighetsboken
Språkriktighetsboken har utarbetats vid Svenska språknämndens sekretariat; ett trettiotal av Sveriges främsta språkvetare, språkvårdare och skribenter har varit rådgivande lektörsgrupp. Läs innehållsförteckningen (pdf).

Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 93. ISBN 91-7227-381-X. Pris 320 kr.Datorn granskar språket, 200
5

De flesta svenskar skriver i dag med hjälp av ordbehandlare. Det ger tillgång till nya språkhjälpmedel, som stavnings- och grammatikkontroll. Många använder redan sådana hjälpmedel och fler kommer att göra det i framtiden. Men hur fungerar dessa hjälpmedel egentligen, och hur användbara är de?

boken Datorn granskar språket
Datorn granskar språket är den första boken på svenska i sitt slag. Här redogör Rickard Domeij, medarbetare på Språkrådet, för de möjligheter och begränsningar som den nya tekniken erbjuder alla som skriver på dator. Rickard Domeij är fil.dr i datorlingvistik.

Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 92. ISBN 91-7227-441-7. Pris 160 kr.

– Rapport från ett nordiskt seminarium, 2010.

Uppdaterad 27 mars 2014

Ansvarig för sidan: Språkrådet